Jogszabályok

 

A Közterület- Felügyeletre vonatkozó jogszabályok listája

 

1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről

1/1975. (II.05.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény

Az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/1999. (V.25.) önkormányzati rendelete a zöldfelületek (parkok, játszóterek, labdaterek, egyéb zöldfelületek)védelméről, létesítéséről, fenntartásáról és a köztéri szobrok védelméről

43/1999. (XI.26.) BM rendelet a közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről

78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes rendelet a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről

1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról

46/1999. (XII.08.) BM rendelet a közterület-felügyelők egyenruha-ellátásáról, a felügyelői jelvényről és szolgálati igazolványról

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény

2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről

236/2000. (XII.23.) Korm. rendelet a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

218/2003. (XII.11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

156/2009. (VII.29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

55/2009. (X.16.) IRM rendelet a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

42/2011. (VIII.11.) NFM rendelet az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről

2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről

63/2012. (IV.2.) Korm. rendelet az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

22/2012. (IV.13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

21/2012. (IV.13.) BM rendelet a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről

70/2012. (XII. 14.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységét támogató segédfelügyelőkről szóló 65/2012. (XII.13.) BM rendelet

A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII.14.) BM rendelet

A rendészeti feladatokat ellátó személyek és a segédfelügyelők által alkalmazható kényszerítő eszközök igénylésének, átvételének és visszavételének szabályairól, a térítés módjáról, a kényszerítő eszközök típusaira, fajtáira és az alkalmazásukra, valamint a jelentéstétel és a kivizsgálás rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 86/2012. (XII.28.) BM rendelet

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról