Tevékenységre vonatkozó adatok

 

 

A Kecskeméti Városrendészet feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök:

http://kecskemetivarosrendeszet.hu/rendeszet/rendeszet-jogszabalyok http://kecskemetivarosrendeszet.hu/parkolas/parkolas_jogszabalyok

A Kecskeméti Városrendészet Szervezeti és Működési Szabályzata

A Kecskeméti Városrendészet Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

Feltöltés alatt.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

A Kecskeméti Városrendészet esetében nem értelmezhető.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

A Kecskeméti Városrendészet esetében nem értelmezhető.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A Kecskeméti Városrendészet esetében nem értelmezhető.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Közszolgáltatás megnevezése, tartalma: díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatás

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az 59/2015. (III. 26.) határozatával döntött arról, hogy Kecskemét közigazgatási területén a várakozási (parkolási) közszolgáltatást 2015. július 1. napjától általános jogutódként a Kecskeméti Közterület-felügyelet látja el akként, hogy a feladatellátással érintett szervezeti egység kiválik a Piac- és Vásárigazgatóságból és beolvad a Kecskeméti Közterület-felügyeletbe, melynek neve Kecskeméti Városrendészetre (a továbbiakban: Városrendészet) módosul. A határozatnak megfelelően 2015. július 1. napján megtörtént a szervezeti egység átadása és a névváltozás.

Szolgáltatást meghatározó jogszabály (Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatásokról és a várakozóhelyek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete) és a Kecskeméti Városrendészet Önköltségszámítási Szabályzata tartalmazza a közszolgáltatások igénybevételének rendjét, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértékét, az abból adott kedvezményeket.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

A Kecskeméti Városrendészetnek nincs nyilvános kiadmánya.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A Kecskeméti Városrendészet esetében nem értelmezhető, mert nem testületi szerv.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A Kecskeméti Városrendészet esetében nem értelmezhető.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények, pályázati kiírások

http://kecskemetivarosrendeszet.hu/hirek

http://kecskemetivarosrendeszet.hu/hirek/sajto

Archív pályázati kiírások

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=tsxf6ojbj5

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) VI. cikkének (2) bekezdése értelmében „Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez”.

A közérdekű adat fogalmát az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) határozza meg. Az Infotv. szerint közérdekű adat: „az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat”.

Az Alaptörvényben foglalt jog érvényesülését az Infotv. 26. § (1) bekezdése biztosítja annak kimondásával, miszerint az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az Infotv.-ben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse; ugyanezen törvény 29. § (1) bekezdése előírja, hogy a közérdekű adat megismerésére irányuló igényt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szervnek az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül kell teljesítenie.

A fent idézett rendelkezések érvényesülése érdekében a Kecskeméti Városrendészet biztosítja a közérdekű adatok megismerését minden érdeklődő számára.

A közérdekű adatigénylések benyújtásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:

Közérdekű adat megismerése iránti igény személyesen szóban, illetve írásban (levélben, e-mailben) terjeszthető elő a Kecskeméti Városrendészetnél.

Az igényt írásban a Városrendészet postai címén (6000 Kecskemét, Budai utca 2/a.) vagy a varosrendeszet@kecskemet.hu elektronikus levélcímen lehet benyújtani).

Az írásban benyújtott igénynek a következőket célszerű tartalmaznia:

A Kecskeméti Városrendészet a közérdekű adatot tartalmazó adathordozóról történő másolat készítéséért – legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően –költségtérítést állapít meg, melynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatja.

Az Infotv. 27. § (5) bekezdésében foglaltak szerint „A közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános. Ezen adatok megismerését - az adat megismeréséhez és a megismerhetőség kizárásához fűződő közérdek súlyának mérlegelésével - az azt kezelő szerv vezetője engedélyezheti”.

Közérdekű adat megismerésére vonatkozó igényének elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által az Infotv. irányadó rendelkezései szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint - ha a költségtérítést nem fizette meg - a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen.

Közzétételi lista

A Kecskeméti Városrendészetnek különös és egyedi közzétételi listája nincs.