Tevékenységre vonatkozó adatok

 

 

A Kecskeméti Városrendészet feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

http://www.kozteruletkecskemet.hu/rendeszet/rendeszet-jogszabalyok

http://www.kozteruletkecskemet.hu/parkolas/parkolas_jogszabalyok

Szervezeti és Működési Szabályzat - Letölthető verzió

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat - Letölthető verzió

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

A Kecskeméti Városrendészet esetében nem értelmezhető.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

A Kecskeméti Városrendészet esetében nem értelmezhető.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A Kecskeméti Városrendészet esetében nem értelmezhető. 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Közszolgáltatás megnevezése, tartalma: díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatás

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az 59/2015. (III. 26.) határozatával döntött arról, hogy Kecskemét közigazgatási területén a várakozási (parkolási) közszolgáltatást 2015. július 1. napjától általános jogutódként a Kecskeméti Közterület-felügyelet látja el akként, hogy a feladatellátással érintett szervezeti egység kiválik a Piac- és Vásárigazgatóságból és beolvad a Kecskeméti Közterület-felügyeletbe, melynek neve Kecskeméti Városrendészetre (a továbbiakban: Városrendészet) módosul. A határozatnak megfelelően 2015. július 1. napján megtörtént a szervezeti egység átadása és a névváltozás.

Szolgáltatást meghatározó jogszabály (Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatásokról és a várakozóhelyek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete) és a Kecskeméti Városrendészet Önköltségszámítási Szabályzata tartalmazza a közszolgáltatások igénybevételének rendjét, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértékét, az abból adott kedvezményeket.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

A Kecskeméti Városrendészetnek nincs nyilvános kiadmánya.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A Kecskeméti Városrendészet esetében nem értelmezhető, mert nem testületi szerv. 

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A Kecskeméti Városrendészet esetében nem értelmezhető.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

http://www.kozteruletkecskemet.hu/hirek/hirek

http://www.kozteruletkecskemet.hu/hirek/sajto

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása

Archív pályázati kiírás

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=tsxf6ojbj5

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A közérdekű adat megismerése iránt bárki szóban, írásban a Kecskeméti Városrendészet postai címén (6000 Kecskemét, Budai utca 2/a.) vagy elektronikus úton (varosrendeszet@kecskemet.hu) igényt nyújthat be.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a Városrendészet az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz.

Ha az adatigénylés nagy terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.

Az írásban előterjesztett közérdekű adatigénylés akkor teljesíthető, ha az igénylő természetes személy megadja a nevét, nem természetes személy esetén a megnevezését, az elérhetőségét, és megjelöli, hogy az adatigénylés teljesítését milyen formában, illetve módon kéri.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről az igénylő másolatot kaphat. A Városrendészet kizárólag a másolat készítéséért - legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapíthat meg.

Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben az aránytalan költséggel nem jár - az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni.

Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt, 8 napon belül írásban vagy - amennyiben az igényben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus úton értesíteni kell az igénylőt.

Ha a közérdekű adatra vonatkozó igényét nem teljesítik, az igénylő bírósághoz (Kecskeméti Törvényszék, 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.) fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen.

A közérdekű adat megismerése iránti kérelemhez ajánlott az alábbi igénybejelentő lapot használni:

.... letölthető nyomtatvány...

.... Szabályzat....

Adatvédelmi felelős

Név: Kisjuhászné dr. Kalán Tímea

Elérhetőség:

Telefon: +36-76/503-220

E-mail: varosrendeszet@kecskemet.hu

Kapcsolódó dokumentumok