×

KÖZLEMÉNY

A Kecskeméti Városrendészet ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 8. §-a értelmében a Városrendészet üzemeltetésében lévő fizető várakozási területeken - 2020. november 4. napjától egyelőre határozatlan ideig - várakozási díjat nem kell fizetni.

Amennyiben a Kormány úgy dönt, hogy megszünteti az ingyenes parkolást, úgy erről a Tisztelt Lakosságot és a Tisztelt Gépjárművezetőket a helyi sajtón és honlapunkon keresztül tájékoztatjuk.

 

 

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

1. Szervezeti, személyzeti adatok

Hivatalos név: Kecskeméti Városrendészet

Székhely: 6000 Kecskemét, Budai utca 2/a.

Postai cím: 6000 Kecskemét, Budai utca 2/a.

Telefon: +36-76/503-220; +36-20/621-5599

E-mail: varosrendeszet@kecskemet.hu

Honlap: www.kecskemetivarosrendeszet.hu

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefon:+36-76/503-220; +36-20/621-5599

E-mail: ugyfelszolgalat@kecskemetivarosrendeszet.hu

Szervezet vezetői:

 intézményvezető,

 intézményvezető-helyettes

Szervezeti struktúra 


 


A Kecskeméti Városrendészet vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége:

 

Név: Dr. Német Zsolt

 

Beosztás: intézményvezető

Elérhetőség:

Telefon: +36-76/503-220

E-mail: varosrendeszet@kecskemet.hu

Név: Csíkos Imre

Beosztás: intézményvezető-helyettes

Elérhetőség:

Telefon: +36-76/503-220

E-mail: csikos.imre@kecskemet.huÜgyfélszolgálat elérhetősége és az ügyfélfogadási rend

Cím: 6000 Kecskemét, Budai utca 2/a. (a piac épületében, bejárat a szabadtéri piac felől)

Elérhetőség:

Telefon: +36-76/503-220; +36-20/621-55-99

E-mail: ugyfelszolgalat@kecskemetivarosrendeszet.hu

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 8:00 – 15:00

Kedd: 8:00 – 15:00

Szerda: 8:00 – 15:00

Csütörtök: 8:00 – 18:00

Péntek: 8:00 – 12:00

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A Kecskeméti Városrendészet esetében nem értelmezhető.

A Kecskeméti Városrendészet irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és adatai

Nincs a Kecskeméti Városrendészet irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A Kecskeméti Városrendészet többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a részesedés mértéke

Nincs a Kecskeméti Városrendészet többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet.

A Kecskeméti Városrendészet által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége, alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Nincs a Kecskeméti Városrendészet által alapított közalapítvány

A Kecskeméti Városrendészet által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nincs a Kecskeméti Városrendészet által alapított költségvetési szerv.

A Kecskeméti Városrendészet által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

A Kecskeméti Városrendészet nem alapított lapot.

A Kecskeméti Városrendészet felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv adatai

A Városrendészet jogállása: A Városrendészet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított és irányított költségvetési szerv.

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 15. §-a értelmében a felügyelő - az 1. § (4) bekezdés i) pontjában meghatározott feladata kivételével - a jogszabályban meghatározott feladatai teljesítése során vagy egyéb jogszerű intézkedés céljából az Kftv.-ben, továbbá az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedéseket és kényszerítő eszközöket alkalmazhatja.

A Kftv. 23. § (3) -(4) bekezdése alapján: Ha az e törvény szerinti felügyelői intézkedést követően közigazgatási hatósági vagy szabálysértési eljárás nem indul, az intézkedéssel szemben panasznak van helye. A panasz előterjesztésére és elbírálására, illetve a 15. § szerinti közterület-felügyelői intézkedések és kényszerítő eszközök jelentésére és kivizsgálásnak rendjére, a panasz benyújtására és elbírálására az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni".

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 22. § (4) bekezdés b) pontja értelmében, akinek az e törvény szerinti kényszerítő eszköz alkalmazása jogát vagy jogos érdekét sértette, a rendőrséghez fordulhat panasszal.

A Törvény 22. § (5) bekezdése alapján: "A (4) bekezdés szerint a panasz elbírálására jogosultnál a panaszt a kényszerítő eszköz alkalmazásától, ha pedig a panasz előterjesztője az őt ért jogsérelemről később szerzett tudomást, a tudomásszerzéstől számított nyolc napon, de legkésőbb a kényszerítő eszköz alkalmazásának időpontjától számított három hónapon belül lehet előterjeszteni".

Panasz elbírálására jogosult szerv neve: Kecskeméti Rendőrkapitányság

Székhely: 6000 Kecskemét, Batthyány utca 14.

Postai cím: 6001 Kecskemét, Pf.: 301.

Telefon: +36-76/484-684; +36-76/513-300

Fax: +36-76/513-371

E-mail: kecskemetrk@bacs.police.hu

Honlap: http://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/bacs-kiskun-megyei-rendor-fokapitanysag/kecskemet