Jogszabályi háttér

 

 

A közterület-felügyelethez és feladatai ellátásához kapcsolódó

hatályos jogszabályi háttér

- 2013 -

Törvények, törvényerejű rendeletek:

- Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

- a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény

- az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény

- a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

- a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény

- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény

- a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény

- a közúti közlekedési nyilvántartásáról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény

- a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

- a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

- a diplomáciai kapcsolatokról Bécsben, 1961. április 18-án aláírt nemzetközi szerződés kihirdetéséről szóló 1965. évi 22. törvényerejű rendelet

- a nemzetközileg védett személyek, köztük a diplomáciai képviselők ellen elkövetett bűncselekmények megelőzéséről és megbüntetéséről szóló, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXVIII. ülésszakán, az 1973. évi december hó 14. napján elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1977. évi 22. törvényerejű rendelet

Kormányrendeletek:

- a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről szóló 132/2000. (VII. 14.) Korm. rendelet

- a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet

- a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet

- az európai zászló és az európai lobogó használatának részletes szabályairól szóló 308/2004. (XI. 13.) Korm. rendelet

- a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

- az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

Miniszteri rendeletek:

- a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

- a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet

- a közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről szóló 43/1999. (XI. 26.) BM rendelet

- a közterület-felügyelők egyenruha-ellátásáról, a felügyelői jelvényről és szolgálati igazolványról szóló 46/1999. (XII. 8.) BM rendelet

- a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről szóló 78/1999. (XII. 29.) EüM–BM együttes rendelet

- az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet

- a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet

- az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII.11.) NFM rendelet

- a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről szóló 21/2012. (IV.13.) BM rendelet

- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV.13.) BM rendelet

- az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységét támogató segédfelügyelőkről szóló 65/2012. (XII.13.) BM rendelet

- a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII.14.) BM rendelet

- a rendészeti feladatokat ellátó személyek és a segédfelügyelők által alkalmazható kényszerítő eszközök igénylésének, átvételének és visszavételének szabályairól, a térítés módjáról, a kényszerítő eszközök típusaira, fajtáira és az alkalmazásukra, valamint a jelentéstétel és a kivizsgálás rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 86/2012. (XII.28.) BM rendelet

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei:

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/1995. (X. 16.) önkormányzati rendelete Kecskemét város címeréről, zászlajáról; a címer és zászló, valamint a Kecskemét városnév használatának rendjéről, a közterületek nemzeti ünnepeken és a „Város Napja” alkalmából történő fellobogózásáról.

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 54/1996 (XII. 23.) önkormányzati rendelete az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/1999. (V.25.) önkormányzati rendelete

a zöldfelületek (parkok, játszóterek, labdaterek, egyéb zöldfelületek)védelméről, létesítéséről, fenntartásáról és a köztéri szobrok védelméről

- 23/2000. (VI. 5.) rendelet Kecskemét Megyei Jogú Város területén ellátandó közterület-felügyeletről

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2002. (II. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelete a hirdető- és reklámberendezések, valamint hirdetmények elhelyezéséről és szabályozásáról

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2010. (VI.24.) önkormányzati rendelete egyes üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete a zajvédelem helyi szabályozásáról