GY.I.K

 

Gyakran ismételt kérdések

 

A felügyelőknek milyen jogosultságai vannak?

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 2013. január 01-i hatályba lépésével a közterület-felügyelő jogosultságai kibővültek.

A közterület-felügyelő által alkalmazható intézkedések:

A közterület-felügyelő hivatalos személy. Jogosult a jogszerű intézkedésével érintett személy személyazonosságát megállapítani, igazoltatni. A közterület-felügyelő felszólítására az állampolgár köteles személyazonosságát igazolni, ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

További intézkedések:

szabálysértési eljárás kezdeményezése feljelentéssel

közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezése

helyszíni bírság kiszabása

a gépjárművezető távollétében kiszabott helyszíni bírság alkalmazása

üzemképtelen vagy szabálytalanul elhelyezett gépjármű közterületről történő eltávolítása

korlátozott várakozási övezetben díjfizetés nélkül várakozó, a kiemelten védett, védett vagy korlátozott várakozási övezetben érvényes engedély nélkül elhelyezett, illetve a közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű, ha balesetveszélyt nem jelent, és a forgalmat nem akadályozza, rögzítésére kerékbilincs alkalmazása

a közúti közlekedésben résztvevő köztisztasági szabályokat, továbbá megállásra, várakozásra vagy táblával jelzett behajtási tilalomra vagy korlátozásra vonatkozó szabályokat megszegő járművet megállíthatja és feltartóztathatja

ruházat, csomag és jármű átvizsgálása, valamint jármű feltartóztatása, ha alaposan feltételezhető, hogy a jogellenesen megszerezett dolog így fellelhető

a támadásra vagy önveszély okozásra alkalmas tárgy, valamint a közigazgatási, szabálysértési vagy a büntetőeljárásról szóló törvény alapján lefoglalható, bizonyítékként felhasználható dolog átvételi elismervény ellenében történő ideiglenes elvétele az eljáró hatóságnak történő átadásig

épület, létesítmény és egyéb vagyontárgy őrzése, jogellenes cselekmény folytatásának megakadályozása

tetten ért személy visszatartása, bűncselekmény gyanúja esetén előállítása

A felügyelő az intézkedésével érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt készíthet.

A közterület-felügyelő intézkedése során az alábbi kényszerítő eszközöket alkalmazhatja:

az intézkedés kikényszerítése céljából az ellenszegülés megtörése érdekében testi kényszert és vegyi eszközt

önvédelmi célból szolgálati kutyát és rendőrbotot

az előállításnak ellenszegülő személy támadásának, valamint szökésének megakadályozása érdekében kézbilincset

Hol lehet megállni szabályosan mozgáskorlátozott igazolvánnyal?

Korlátozott várakozási övezetben térítésmentesen; járdán, ha annak több mint a fele szabadon marad vagy a gyalogosok számára meghagyott 1,5 méter távolság megléte esetén; várakozni tilos hatálya alatt.

Rakodó terület hatálya alatt abban az esetben, ha a gépjármű vezetője nem hagyja el a gépjárművet.

A mozgásában korlátozott személy, illetve az őt szállító gépjármű vezetője behajthat a védett övezetbe és ott várakozhat.

Mozgáskorlátozottak számára kijelölt várakozási helyen.

A fent leírt esetekben használatkor az igazolványt a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából látható legyen. Az igazolványt az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására ellenőrzés céljából át kell adni.

Hogyan lehet használni a rakodóhelyeket?

A KRESZ 15. § (6) bek. értelmében a rakodó terület hatálya alatt az azon szerepelő kiegészítő táblák értelmében (idő és távolság korlát), ha folyamatos a rakodás. A folyamatosság ebben az esetben azt jelenti, hogy a gépjárművet a jelzőtábla hatálya alatt nem lehet lezárva hagyni, legalább egy embernek a gépjármű mellett kell maradnia.

A 30/2010 (VI. 4) Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló Fővárosi Közgyűlési rendelet II. Fejezet 6. § (4) bek.-nek értelmében egy forgalmi rendszámra kiállított rakodótárcsát lehet az áruszállítónak beszerezni, amely 20 percben maximálja a várakozás lehetőségét a kijelölt várakoztási övezetben térítésmentesen, ebben az esetben a gépjárművet lezárva ott lehet hagyni a területen.

Mi a különbség a parkolási pótdíj és a helyszíni bírság között?

Parkolási pótdíj: a korlátozott várakozási övezetben a parkolóhelyek használatához parkolójegyet kell vásárolni a kívánt időtartamra. Amennyiben a várakozás időtartama meghaladja a jegyen szereplő időt, vagy nem történt meg a parkóljegy megvásárlása, abban az esetben a parkoló ellenőr pótdíjat köteles kiszabni.

Helyszíni bírság: kisebb fokú szabálysértés miatt rendőr, közterület-felügyelő vagy más eljáró hatóságok által kiszabott bírság, amely megfizetésének elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

Mi számít járdának?

Járda: az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló – az úttesttől szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel vagy más látható módon elhatárolt – része.

A járdán csak akkor lehet várakozni, ha jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi; a jármű a járda szélességének legfeljebb felét foglalja el; a gyalogosok számára legalább 1,5 méter szabadon marad; a jármű tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem haladja meg.

Ki jogosult behajtási engedélyre a védett övezetben?

Védett övezetbe behajtani

a) lakossági behajtási hozzájárulással,

b) gazdálkodói behajtási hozzájárulással lehet.

Védett övezetbe behajtani és ott várakozni

a) lakossági behajtási-várakozási hozzájárulással,

b) gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulással,

c) egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulással,

d) áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulással,

e) közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulással,

f) szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulással,

g) eseti behajtási-várakozási hozzájárulással,

h) sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulással,

i) városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulással,

j) a kerületi közterület-felügyeletek részére kiállított behajtási-várakozási hozzájárulással

Hol kaphatok behajtási engedélyt?

A lakossági behajtási hozzájárulást, a lakossági behajtási-várakozási hozzájárulást, a gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulást és az egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulást a kerületi önkormányzat képviselő-testülete adja ki.

A gazdálkodói behajtási hozzájárulást, az áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulást, a közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulást, a szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulást, az eseti behajtási-várakozási hozzájárulást és a sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulást a főpolgármester adja ki.

Hogyan lehet befizetni a bírság összegét?

Készpénz-átutalási megbízáson postai úton vagy a megbízáson szereplő bankszámlaszámra történő átutalással.

Meddig kell befizetni a helyszíni bírság összegét?

A gépjárművezető távollétében kiszabott helyszíni bírságot a felszólító levél kézhezvételétől (hivatalos értesítettség) számított 30 napon belül.

Amennyiben a gépjárművezető a szabálysértés elkövetésekor találkozik az intézkedő közterület-felügyelővel, és aláírja, elismeri a szabálysértést, abban az esetben a helyszíni bírságot az elkövetés napjától számított 30 napon belül kell megfizetni.

Miért nem adható számla a büntetés összegéről?

A szabálysértésért kiszabott helyszíni bírságnak nincsen adótartalma, ezért az költségként sem jogi- sem magánszemély nem írhatja le.